วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท


โครงการออกแบบพัฒนากราฟิก
สำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพ
บ้านหนองสมบัติ อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท


แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product Visual analysis)
โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น